Коста Пергелов

За автора

проф. Коста Димитров Пергелов е български икономист, считан за един от доайените на счетоводната наук и практика в България.

Роден е през 1921 г. в Ахтопол. Средното си образование получава в Бургаската търговска гимназия. Висше образование завършва в специалността "Финанси" в бившето Висше училище за финансови и административни науки.

Автор е на повече от 100 публикации. Има издадени 17 книги, 18 учебника, много монографии, студии и научни доклади. Участвал е в много наши и международни престижни научни конференции и конгреси. В изследователска си дейност обръща особено внимание на произхода и историческото развитие на счетоводството и финансите, както и на необходимостта те да бъдат в съответствие с исторически детерминираните потребности на обществото. Има много голям принос в развитието на счетоводната практика в България.

Още през 1946 г. Коста Пергелов започва преподавателска дейност във Висшия икономически институт (понастоящем УНСС). От 1968 г. той е професор и преподава дисциплините "Счетоводство на банките и бюджетните предприятия" и "Счетоводство и анализ на баланса на предприятието", а в Русенския уневиреситет — "Финанси на предприятието", "Счетоводство", "Анализ на банковата дейност".

Книги от този автор