Светослав Масларов

За автора

Проф. д-р Светослав Масларов е щатен преподавател в НБУ от началото на 2004 г., а като хоноруван преподаватeл води отделни курсове в Университета от 1994 г. От 2004 г. до 2009 г. е директор на Магистърска програма “Международен бизнес”. Член е на Съвета на Магистърския факултет.

През 1978 г. защитава докторска дисертация върху нетърговската платежна система в СИВ. От 1987 г. е доцент по световно стопанство и международни икономически отношения. През 2003 г. е избран за професор на НБУ. Научните му интереси са в областта на международните финанси, макроикономика в условията на глобално стопанство, теория на парите и финансите.

Професионалния си път като преподавател започва през 1973 г. в сегашния УНСС, където работи до 2004 г. Има три специализации по организация на висшето образование в университети в САЩ и Великобритания.

Автор и съавтор е на неколкократно преиздавани учебници по международни финанси и финансиране на международната търговия. Ръководил е и ръководи докторанти в научното направление „Световно стопанство и международни икономически отношения”.

През 1994 г. участва в превеждането от английски и извършва научната редакция на единствения в България преводен учебник по международни финанси. Съавтор е в първото издание на Икономическа енциклопедия в България през 2005 г.

Публикациите му са в областта на международната финансова система, валутните пазари и курсове, Европейската парична и валутна интеграция.

Членува в научното общество “Фридрих Хайек - България” и в Българската макроикономическа асоциация. През 2007 -2009 участва в консултативен съвет към изпълнителния директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП) при Министерството на финансите. През 2001 – 2003 е бил член на Държавната комисия по ценните книжа

Монографии:

1.”Валутни проблеми на икономическото развитие на НР България”, изд.”Наука и изкуство”, София, 1990 г.,(под редакцията на проф.д.ик.н. М.Стоименов), Глава 2 и точка 1 на Глава 7.

2. “Икономическа енциклопедия”, Първо издание, “Наука и изкуство”, 2005 г. – в съавторство.

Студии:

1.”Валутният фактор при формиране на цените в международната търговия при капитализма”, ВИИ”К.Маркс”, НИИ по проблемите на икономическия механизъм, София,1988 г.

2. “Валутната самоиздръжка в управлението на народното стопанство”, изд. БТПП, София, 1988 г.

3. “Валутни и финансови аспекти на включването в Европейския паричен съюз” Трудове на Департамент “Икономика и бизнес администрация” при НБУ, София, 2005 г.

4. „Фундаментално” прогнозиране на валутните курсове”, сборник „Финансови иновации”, изд. НБУ, 2008 г.

5. „Валутният пазар в началото на ХХI век.”, Годишник на ВУЗФ, Том III, София, 2007 г.

6. „Валутна политика – еволюция и тенденции”, Трудове на Департамент “Икономика и бизнес администрация” при НБУ, София, 2008 г.

Учебници:

1. “Валутни проблеми на развиващите се страни”, изд. ВИИ “К.Маркс”, С.1988 г – в съавторство.

2. “Международни валутни отношения”, изд. ВИИ “К.Маркс”, 1991 г. (в съавторство).

3. “Външна търговия: техника на плащанията” изд. ”Принцепс”, Варна, 1993, 1995 г. (в съавторство).

4. “Външна търговия: техника на финансирането”, изд. “Принцепс”, София, 1998 г., 2000 г (в съавторство)

5. “Валута”, изд. “Принцепс”, 1994, 1996 г.

6. “Валута и международни финанси”, изд.”Принцепс”, София, 1998 г., 2001 г.

7. “Международни финанси”, изд. ИСК при УНСС, С. 2002 г.

8. “Международна финансова система”, изд. УНСС, 2006 г.

9. „Финансиране на външнотърговските сделки”, изд. НБУ, София, 2007 г. (в съавторство).

10. "Международни финанси", изд. НБУ, София, 2010 г.

Книги от този автор