Давид Давидов

За автора

Проф. д-р Давид Исак Давидов (1925-1994 г.) е роден в София. През 1950 г. завършва Ленинградския планово-икономически институт и постъпва на работа като асистент, а от 1952 година като преподавател в катедра “Икономика на промишлеността” при Висшия икономически институт “Карл Маркс” – София. През 1957 година защитава кандидатска дисертация, през 1959 г. е избран за доцент, а през 1975 г. за професор. Ректор е на ВИИ “К. Маркс” от 1972 до 1975 година.

Бил е заместник-председател на Комитета по труда и работната заплата (1963-1966 г.), директор на Института за социално управление към Министерския съвет (1970 г.), председател на Съвета по производителните сили към Държавния съвет (1971 г.), заместник-министър на тежката промишленост (1972 г.), първи заместник-председател на Комитета по труда и социалното дело (1983-1986 г.) и други.

По-важни публикации на проф. Д. Давидов са: “Стопанската сметка в промишлеността на НРБ” (1956 г.), “Концентрация на консервната промишленост” (1959 г.), “Основни принципи на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство” (1956 г.), “За по-задълбочено третиране на икономическите проблеми на техническия прогрес” (1961 г.), “Укрепване на стопанската сметка и разширяване на материалната отговорност” (1963 г.), “Организация на работната заплата на предприятието” (1963 г.), “Усъвършенстване на системата на ръководство на народното стопанство в НРБ” (1971 г.), “Актуални проблеми на преустройството на висшето икономическо образование” (1973 г.), “Стопанското управление и трудът на ръководителя” (1983 г.), “Самоуправлението и ръководителят” (1987 г.) и други.

Създател на катедрата “Икономика и организация на труда”, която през 1991 г. се преименува на департамент “Труд и социална защита”, а през 1995 г. на катедра “Труд и социална защита”.

Книги от този автор