Гейбриъл Алмънд

За автора

Гейбриъл А. Алмънд (1911-2002) – американски политолог, специалист в областта на общотеоретичната и сравнителната политология. Своята популярност дължи на трудовете си, посветени на политическата система и политичесаката култура. В анализа си на политическите системи използва широко концепцията за „входа и изхода” и отделя голямо внимание на изучаването на съответстващите функции. Алмънд илюстрила много добре връзката между политическата ориентация на гражданите и особеностите на политическата система.

Книги от този автор