Марин Паунов

За автора

доц. д-р Марин Паунов работи като преподавател във ВУЗ и има 15 години опит в публичния и частния сектор, включително и български корпорации и филиали на големи мултинационални компании, по управленското консултиране и обучение в областта на управ-
лението на човешките ресурси и стратегиите на бизнеса.

Като университетски преподавател, доц. Паунов разработва и за първи път въвежда в България – в УНСС и други висши училища - лекционни курсове по организационно поведение, корпоративни (организационни) култури, стратегическо управление и трудова мотивация. Има и непосредствен практически управленски опит в управителните органи на инвестиционни дружества и производствени предприятия от различни отрасли.

Има над 50 публикации (в т.ч. в чужбина) в областите: мениджмънт, организация на труда и управлението, управление на човешките ресурси, стратегическо управление.

Книги от този автор