Васил Маринов

За автора

Проф.д-р Васил Христов Маринов е дългогодишен преподавател в катедра „География на туризма” в Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 1991 г. защитава докторска дисертация в областта на териториалната организация на туризма, а през 1996 г. получава научното звание доцент по същата научна дисциплина. От 2011 г. е професор.

Книги от този автор