Стела Ралева

За автора

д-р Стела Стоянова Ралева е преподавател в катедра „Икономикс” – УНСС, София. Завършила е УНСС, специалност „макроикономика”. От 2004 г. е доктор на науките, а от 2003 г. – главен асистент в катедра „Икономикс”.

Специализирала е в Свободния университет, Берлин; Варшавския университет; Централноевропейския университет, университета на Тесалия, Икономическия университет в Братислава. Чете лекции и води семинари по следните дисциплини: основи на икономическата теория, микроикономика, макроикономика, макроикономическа теория, макроикономически анализи. Участвала е в редица международни научноизследователски и образователни проекти на ЕС - Шеста рамкова програма, програмата „Югоизточно Европа”, „Леонардо да Винчи”, проекти, финансирани от института „Отворено общество” – Швейцария, и в редица национални и университетски проекти.

Стела Ралева има около 70 научни публикации на български и английски език. Научните й интереси са в областта на инфлацията, икономическия растеж, паричната политика, конвергенцията на българската икономика към ЕС.

Книги от този автор