Стоян Стоянов

За автора

проф. д-р Стоян Димитров Стоянов е ръководител на катедрата „Счетоводство и анализ” във Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Чете по дисциплините „Обща теория на счетоводството”, „Счетоводство и анализ на банките”, „Счетоводство на осигурителите”, „Счетоводство на застрахователите” и „Финансово-счетоводен мениджмънт на банките”. Професор Стоянов е участвал в разработването на необходимите учебници и учебни помагала, с тематика от теорията на счетоводството, банковото и бюджетното счетоводство. 

Книги от този автор