Трайчо Спасов

За автора

Проф. д-р Трайчо Спасов е преподавател в катедра "Икономикс" при УНСС. Изнася лекционни курсове по микроикономикс, макроикономикс и икономика на прехода. Научните му интереси са в областта на теорията на икономическия преход, новата институционална икономическа теория, теорията на икономическия растеж, теоретичните принципи за изграждане на пазарно функционираща и конкурентна система от икономически структури, теоретичните аспекти на съвременните процеси на глобализация и локализация в световната икономика и други. Специализирал е в МГУ (Москва) и ВТУ в гр. Дрезден. От началото на 2001 г. е ръководител на катедра "Икономикс" в УНСС.

Книги от този автор